Ana Sayfa
Komisyonlar
Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Komisyonu

Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Komisyonu

KOMİSYON KURUL ADI BAŞKAN ÜYE ÜYE YEDEK ÜYE
ENGELLİ ÖĞRENCİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON Günhan BAYRAK Derya İRİÇ Kemal Gökmen GENÇ Emel AKYÜREK

 

Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada eğitim, öğretim, burs, idari, fiziksel, barınma, sosyal ve benzeri alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak üzere çözüm önerileri sunmak, gerekli düzenlemeleri üniversitede bulunan diğer birimler veya daire başkanlıkları ile eşgüdüm içerisinde yapmak.
b) Engelli üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek biçimde öğretim programlarını düzenlemek için engelli öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygunlaştırılması, engellilere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması, engellilere uygun eğitim, araştırma ve barındırma ortamlarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
c) Yükseköğrenim düzeyindeki öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik yayın faaliyetlerinde bulunmak, öğretim elemanlarına engellilik ile bunun getirdiği sınırlılıkları ve yapılması gereken düzenlemeleri anlatan ve bilgi veren doküman hazırlamak, bilinç düzeyini arttırmak, ilgililere danışmanlık hizmeti vermek, gerektiği durumlarda hizmet içi eğitim sağlamak.
ç) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmak için program ve projeler geliştirmek, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
d) Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek, faaliyetler için gerekli bütçe ihtiyaçlarını belirlemek ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak.
e) Yükseköğretim kurumları engelli öğrenci birimlerinin görev ve faaliyet alanına giren konularda konunun taraflarına yönelik yayın, doküman ve bilgilerin yer aldığı, üniversitelerde okuyan engelli öğrencilerin sorunlarını ve isteklerini dile getirmelerine olanak sağlayan, ilgili birimle iletişimine de imkân veren bir internet sitesi oluşturmak.
f) Alınan kararların ve belirlenen stratejilerin  uygulanmasını denetlemek.
g) Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç gereçlerinin ücretsiz temini yönünde çalışmalarda bulunmak.
ğ) Bütün öğrencilerin adil ve doğru bir şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması, fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitim sürecini engelli öğrenciler için de anlamlı hale getirmek için; engelli öğrencinin sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlamak ve engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre alınacak gerekli tedbirleri almak, düzenlemeleri yapmak.
h) İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin bilgilendirme yapan bilgilendirici kitaplar hazırlanması konusunda çalışmalar yapılmasını ve bunların engelli öğrencilere ulaştırılmasını sağlayacak tedbirler almak.
ı) Yükseköğretim programlarını kazanan engelli öğrencileri kayıt sırasında tespit etmek.
i) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapılar ile açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak.


YÖK/ ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ.   MADDE 12 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/2/2014-28913)


İKİNCİ BÖLÜM Ders Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Ders Uygulamaları

Madde 5 – Ders öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli öğrencilerin ders uygulamaları nedeni ile başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine yönelik ders uygulamaları usul ve esasları aşağıdaki gibidir.

a) İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda işitme cihazı kullanıp, kullanmamasına bakılmaksızın oturma düzeni plânlanırken ders veren /sunum yapan öğretim elemanını rahatlıkla görebilecekleri şekilde plânlanır,
b) İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda ders veren / sunum yapan öğretim elemanı yüzü sınıfa dönük olarak bulunmaya özen gösterir,

c) Görme engelli öğrencilerin bilgisayar kullanarak uygulamalı görecekleri derslerde kullandıkları bilgisayarların sesli hale getirilmeleri sağlanır,
d) Dikkat eksikliği, hiperaktive, disleksi, disgrafi gibi özel öğrenme güçlükleri bulunan ve görme engelli olan öğrencilerin, kişisel görüş ve tartışmalar hariç olmak üzere objektif konuların işlendiği dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.
e) Görme engelli öğrencilerin görsel materyallerden yararlanamayacakları için bu materyallerin kullanıldığı derslerle ilgili olarak materyaller hakkında sözlü betimleme yapılarak görme engelli öğrencinin materyali kavraması sağlanır,
f) Öğrencinin engel grubunu dikkate alarak, dersi takip edebilmeleri için ilgili ders materyalleri (kitap, dergi, test, sunum v.b.)bilgisayarlarında sesli olarak dinleyebilecekleri formatlarda (MS Word, Mp3 v.b.), öğretim elemanı tarafından öğrencilere verilir. Rektörlük bu amaçla teknik alt yapı kurar ve öğretim elemanları ya da engelli öğrenciler tarafından talep edilen ses dönüşümlerini sağlar.
g) Bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfların mimari olarak en uygun olan katlarda ve dersliklerde oluşturulması sağlanır.
h) Kısmi görme engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfların aydınlatmalarının yeterli derecede olması sağlanır.
i) Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren/sunum yapan öğretim elemanı ders ile ilgili olarak hazırlayacağı slayt, sunum, sinevizyon, tepegöz v.s. dokümanları engel gruplarını dikkate alarak hazırlar,
j) Öğrencinin engel grubu dikkate alınarak, ödevlerin, sınıf içi çalışmaların içeriğine ve formatına ilişkin makul uyarlamalar yapılır.
k) Üniversitenin imkanları dahilinde işitme engelli öğrencisi bulunan bölümlere işaret dili tercüman desteği sağlanır.
l) Uzaktan eğitim programlarının ders videoları engel grupları dikkate alınarak hazırlanır.
Ders Muafiyeti
Madde 6 – Engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı ders muafiyeti talebi ile başvurmaları halinde ders seçmeli ise varsa eş değer bir ders verilir, dersin eş değeri yok ise ya da ders zorunlu ise gelişen teknik ve programlar yardımıyla ilgili ders, engelli öğrenci dikkate alınarak verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar Sınav Uygulamaları

Madde 7 - Sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve engelli öğrencilerin sınav uygulamaları nedeni ile başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesine yönelik sınav uygulamaları usul ve esasları aşağıdaki gibidir.


a) Sınav salonları engelli öğrencilerin ulaşılabilirliği göz önünde bulundurularak düzenlenir,
b) Sınav görevlileri tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak yapmaları sağlanır,
c) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlara yardımcı araç gereç ile (işitme cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç vb.) girmeleri sağlanır,
d) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav olunan ders ile ilgili bölümün terminolojisine hâkim ve okuma kuralları hakkında bilgisi olan (öğretim görevlisi / araştırma görevlisi) görevlendirilir. Görevlendirilen okuyucu – işaretleyici, okuma kuralları hakkında yeterli bilgiye sahip değilse engelli öğrenci biriminden danışmanlık alınır,
e) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlarını bilgisayar ortamında yazmaları sağlanır,
f) Görme engelli öğrencilerin talebi doğrultusunda soru kitapçığı ya da soru kâğıdı Braille (kabartma) ya da sesli olarak hazırlanır,
g) Kısmi görme kaybı olan veya az gören görme engelli öğrenciler için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı öğrencinin okuyabileceği büyüklükteki puntolarda basılmış olarak hazırlanır,
h) Öğrencilerin engel durumları dikkate alınarak, eğer uygunsa sınavlar çoktan seçmeli testler şeklinde yapılır,
i) Görme, işitme, dikkat eksikliği, hiperaktive, disleksi - Disgrafi vb. engeli bulunan engelli öğrenciler normal sınav salonlarından ayrı olarak başkalarından rahatsız olmayacakları ve başkalarını da rahatsız etmeyecekleri salonlarda tek kişi olarak sınav olmaları sağlanır,
j) Okuyucu – işaretleyici ya da büyük puntolu soru kâğıdı ya da kitapçığı ile sınava giren görme engelli öğrenciler ile yazma ve hareket güçlüğü çeken engelli öğrencilere sınav süresinin üçte ikisi kadar ek süre verilir,
k) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (insülin pompası v.b.) girmelerine izin verilir,
l) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınav sırasında sınav görevlisi nezaretinde tuvalet – lavabo ihtiyacını karşılamasına izin verilir.
m) Engelli öğrencinin sınav esnasında karşılaşacağı, biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarından dolayı, danışmanı nezaretinde geri dönmek kaydıyla sınava kısa süreliğine ara vermesine sınav yürütücüsü tarafından izin verilir.
n) Görme engelli öğrenci, sesli betimlemesi yapılamayan grafik, şema ve şekil gibi görsel içerikli sorulardan muaf tutulur. Bunun yerine öğrencinin aynı konuya ilişkin bilgileri alternatif sorularla değerlendirilir.
o) İhtiyaç duyulması halinde, ilgili öğretim üyesinin onayıyla sınavlar öğrencinin engel grubu göz önünde bulundurularak sözlü olarak da yapılabilir.

p) İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınav olduğu sınıflara ek gözetmen görevlendirilir.


SAÜ/ ENGELLİ ÖĞRENCİLER EĞİTİM – ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMALARI SENATO ESASLARI