Ana içeriğe atla

            İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı


           Program, çalışma alanında üst düzey yönetici ile işçi ve teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda genel bilgilere sahip İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği teknikeri unvanında ara eleman yetiştirmektir. Avrupa Birliği süreci uyum yasaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.  Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin minimize edilerek sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine  vererek işçi ve fabrika iş veriminin artması, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı’nın amaçları arasındadır. Dünya Sağlık Örgütü; çalışan sağlığı ve güvenliğini “ çalışanların fiziki, ruhsal ve sosyal durumlarının en üst düzeye taşınması, sağlıklarına gelebilecek zararların önlenmesi için koruma yöntemlerinin uygulanması, kişinin işine ve işin kişiye uygunlu” olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tahminlerine göre dünyada 1.2 milyarı kadını olmak üzere 3 milyar civarında bir iş gücü bulunmakta, çalışma hayatında yapılacak her iyileştirmenin dünya üzerindeki herkesi yakından ilgilendirdiğinden çalışma hayatının, istihdam, çalışma şartları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok önemli bileşenden oluşmakta, bu bileşenler arasında iş sağlığı ve güvenliği ayrı bir öneme sahiptir. Dünyada her gün yaklaşık 1 milyon iş kazası yaşanmakta, bunun da dünya ekonomisine toplam gayri safi milli hasılanın yüzde 4'ü kadar bir maliyet oluşturmakta, "Bunun da ötesinde iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu her yıl 2.3 milyon insan maalesef hayatını kaybediyor. Çok daha fazla insan ise sakat kalıyor. Ülke olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş gücü arzı oluşturmak, çalışanların yaşam kalitelerini yükseltmek, işletmelerimize verimliliği artırmak ve üretim kalitemizi geliştirmek için iş güvenliğini artıracak adımların en başında İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi gelmektedir. 2017-18 Eğitim öğretim yılında ilkdefa öğrenci alımı yapılmıştır.

Programın Amacı             
Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde, mühendisliğin bir alt kademesinde, mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunun üstlenebilecek yetenekte " İşçi sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.  
Ayrıca bu programda,  
-İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip eden ve yorumlayan   -Mesleki etik kurallara uygun davranan,   -Bir işletmede iş güvenliğinin sağlanabilmesi için alınması gereken tüm tedbirleri alan,   -Çalıştığı kurumun risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen,   -İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmek, hedeflerimiz arasındadır.  
Kariyer Olanakları     
            6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir.  Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler.
Eğitim Programları  
            Programdan mezun olan öğrencilerimiz, iş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim, felaket bazlı tüm acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı planlama ile bütçelen irmelerini yapabilen, çevre güvenliği ile ilgili planlama ve yönetim bilgisi ile donanmış, başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen, mesleğinin gerektirdiği lisan bilgisine sahip hale gelecektir. Okulumuz sanayiinin gereksinimlerini göz önünde bulundurarak sektörün beklentilerine uygun bilgi ve beceriye sahip, temel bilgileri sağlam, araştırmacı, analitik düşünebilen, meslek etiğini benimsemiş, sorumluluklarının bilincinde, grup çalışmalarına yatkın ve çalışkan Teknik Elemanlar yetiştirmeyi kendine amaç edinmiştir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitiminde uygulamalı eğitimin ne denli önemli olduğunun bilincinde olan Bölümümüz, öğrencileri trimester eğitimi (1. Yıl:2 Ders Dönemi Okul Eğitimi, 1 Ders Dönem İş Yeri Eğitimi – 2.Yıl: 2 Ders Dönem İş Yeri Eğitimi, 1 Ders Dönemi Okul Eğitimi) alarak fiili olarak sektörde eğitimlerini çalışarak geçirecektir. Ülkemizde sadece okulumuza özgü bir model olan Trimester Eğitim Modeli 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle öğrencilerimizin mezun olmadan iş hayatına tam anlamıyla hazırlanması sağlanmış olacaktır. Meslek derslerimizin uygulamalarının, her türlü altyapıyı bünyesinde barındıran Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri ile Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde, Ortak Sağlık ve Güvenlik birimleri bünyesinde gerçekleştirilecek olması, uygulamalı eğitim modelimizi güçlendirmektedir.
Dikey Geçiş Olanakları   
        Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile
-Acil Yardım ve Afet Yönetimi
-İşletme -Sağlık Yönetimi
-Sosyal Hizmet Bölümlerine devam edebilirler.